• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
תקנון האיגוד

אושר תיקון בתאריך 21.26.2011

 

1. שם האגוד:

 

בעברית:

 

"ההסתדרות הרפואית בישראל- האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה"

 

באנגלית:

 

"ISRAELI MEDICAL ASSOCIATION- THE ISRAEL NEONATAL SOCIETY"

 

להלן: "האיגוד"

 

2. תוקף וסמכות

 

א.

האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, ויונק סמכויותיו מתקנות אלה.

ב.

כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה שאיננה מתיישבת או סותרת או  נוגדת את תקנות ה.ר.י, מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.

ג.

כל החלטה שתתקבל באספה הכללית של האיגוד או במוסדותיו, הנוגדת או סותרת או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות ה.ר.י המרכזיים, מדיניות ה.ר.י או פעולותיה- בטלה מעיקרה.

ד.

שמו של האיגוד בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם האיגוד, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

 

3. מטרות האיגוד

 

א.

להוות תא ארגוני מקצועי לרופאים מומחים ורופאים העוסקים בניאונטולוגיה.

ב.

לקדם ולפתח בישראל את ענף רפואת הילודים - ניאונטולוגיה במישור הקליני, המחקרי, ההוראתי והאתי.

ג.

לשמור על קשר רציף עם כל העוסקים ברפואה סב-לידתית.

ד.

לדאוג לחנוך דור צעיר של רופאים אשר עניינם ועיסוקם בניאונטולוגיה ובמישורים הקרובים לה.

ה.

לקשור קשרים עם עמיתים ניאונטולוגים בחו"ל ועם חברות וגופים דומים או קרובים בזהותם בארץ ובחו"ל.

ו.

לארגן מעת לעת פגישות מדעיות.

ז.

לעזור ולייעץ בפתוח ובארגון השרותים לרפואת ילודים ופגים בישראל.

 

4. חברות באיגוד

 

קיימים ארבעה סוגי חברים באגוד:

א.

חבר מן המניין: חבר בעל תעודת מומחיות בניאונטולוגיה בישראל או במדינה אחרת שהמומחיות שלה מוכרת על ידי הר"י.

ב.

חבר נלווה: מתמחה בניאונטולוגיה, מומחה ברפואת ילדים המתעניין בניאונטולוגיה, רופא שאינו מומחה ואינו מתמחה ועיקר עיסוקו בניאונטולוגיה, או מומחה במקצוע רפואי אחר המשיק לניאונטולוגיה.

ג.

חבר שלא מן המניין: מדענים, חוקרים וחברים מהמקצועות הפרא-רפואיים, שהם בעלי עניין מיוחד בניאונטולוגיה, וכן אחיות, פזיותרפסטיות, עובדות סוציאליות ופסיכולוגים העוסקים בניאונטולוגיה.

ד.

חבר כבוד: רופא מהארץ או מחו"ל אשר הצטיין בהישגים מיוחדים ותרם בשטח הניאונטולוגיה או בשטח רפואת הילדים או בפעילותו למען צבור הרופאים והרפואה בישראל.

ה.

חבר שיצא לגמלאות ימשיך להיות חבר באותו המעמד.

ו.

תנאי מוקדם לחברות באיגוד היא תשלום של דמי החבר באגוד למעט חבר כבוד הפטור מדמי חבר.

 

5. קבלת חברים לאיגוד

 

א.

מומחים בישראל במקצוע הניאונטולוגיה יהיו חברים מן המניין באגוד מעצם מומחיותם, בכפוף לתשלום דמי החבר כאמור לעיל.

ב.

מועמדים למעמד חבר נלווה או חבר שלא מן המניין יגישו את המסמכים הנדרשים לפי העניין לוועד האגוד, כולל רישיון לעסוק ברפואה בישראל אם ישנו, תעודת מומחיות אם ישנה ו/או אישור של מנהל המחלקה על עיקר עיסוקם.

ג.

חבר כבוד יאושר באספה הכללית על פי המלצה של לפחות שנים מחברי האיגוד. חבר כבוד איננו חייב להיות חבר בהר"י ולא יהיו לו זכויות לבחור או להיבחר למוסדות האגוד.

 

6. הפסקת חברות באיגוד

 

חברות באיגוד נפסקת, באופן זמני או לצמיתות, הכול לפי העניין, במקרים הבאים:

א.

עם מותו של החבר.

ב.

עם הודעתו על פרישה מהאיגוד.

ג.

עם יציאתו או הוצאתו מההסתדרות הרפואית.

ד.

אם נשלל רישיונו לעסוק ברפואה, לצמיתות או לזמן מוגבל – למשך תקופת השלילה.

ה.

אם החבר לא שילם מס במשך 12 חודשים רצופים, למרות שלוש הודעות שנשלחו אליו בכתב וכאשר חלפו לפחות 30 יום בין הודעה להודעה.

ו.

הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד אם שוכנע הועד בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את קבלתו לארגון.

ז.

הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד אם שוכנע הוועד, כי החבר פעל בניגוד לתקנון או מדיניות האיגוד או הר"י ו/או נגרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או וועדת האתיקה של הר"י.בכל מקרה בו תידון הוצאתו של חבר מהאיגוד, תינתן לחבר הודעה בכתב כמו גם ההזדמנות הנאותה להופיע בפני הועד ולטעון טענותיו. אם הוחלט להוציאו מהאיגוד, תינתן לו על כך הודעה בכתב והחבר רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י בתוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה אשר הכרעתו בעניין תהיה סופית.

ח.

חברים השוהים בחו"ל, יהיו פטורים ממיסי חבר לאיגוד וזכויותיהם יקבעו ע"י הועד.

 

7. זכויות וחובות

 

א.

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד.

ב.

השתתפות באספה הכללית מוגבלת לחברים מן המניין, חברי כבוד וחברים נלווים בלבד, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברים מן המניין.

ג.

למוסדות האגוד יבחרו וייבחרו רק חברים מן המניין.

ד.

הוועד רשאי למנוע מחבר המפגר בתשלום מיסיו, מלהשתתף באסיפה הכללית ובבחירות.

ה.

על חבר נלווה וחבר שלא מן המניין מוטלות כל החובות של החברות באגוד, הוא נהנה מכל הזכויות להוציא זכות לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד ולזכויות שנשללו במפורש בתקנות.

 

8. חובות נושאי תפקידים

 

א.

חבר הנושא תפקיד באיגוד, חב חובת אמונים וחובת זהירות לאיגוד, לא ייטול חלק בפעילות, או לא יישא בתפקיד שכתוצאה מהם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו באיגוד, או לפעול בניגוד למטרותיו.

ב.

סבר חבר האיגוד כי נושא תפקיד באיגוד מצוי במצב של ניגוד עניינים, או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, יפנה ליועץ המשפטי של הר"י, אשר יעביר המלצתו לוועדת הביקורת.

 

9. מוסדות האיגוד

 

אסיפה כללית.

ועד האיגוד.

יו"ר האיגוד.

ועדת בחינות.

ועדת ניירות עמדה והנחיות קליניות.

 

10. האסיפה הכללית

 

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של האיגוד.תפקידי האסיפה הכללית:

א.

קבלת החלטות בכל נושא שיועלה.

ב.

קבלת דו"ח הועד כולל (יו"ר, מזכיר, גזבר), לרבות דו"ח כספי.

ג.

אחת לארבע שנים בחירת נציגי מוסדות האיגוד, יו"ר האיגוד, ועד, והוועדות האחרות, אלא אם נערכות הבחירות באופן אלקטרוני באמצעות המערכת שפותחה ע"י ה.ר.י.

ד.

שינויים בתקנון.

ה.

קבלת חברי כבוד חדשים או סילוק חבר.

ו.

דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום שנשלח לחברים 30 יום קודם לכן.

ז.

החלטות האסיפה הכללית מחייבות.

ח.

האסיפה הכללית מתכנסת פעם בשנה.

ט.

אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ברוב של 66% מחברי האיגודאו ביוזמת הועד, ותהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

י.

מועד האסיפה הכללית ומיקומה יקבע על ידי הועד. הזמנות ישלחו לפחות 30 יום מראש ויכללו את סדר היום.

יא.

הועד יידע את הר"י בדבר קיום האסיפה הכללית, מועדה ומיקומה ויזמן אותה להשתתף.

יב

סדר היום יקבע ע"י הועד. נושא שלא יכלל בסדר היום כפי שפורסם לא ידון אלא באם יוחלט על כך ברוב קולות ע"י האסיפה.

יג

האסיפה הכללית תהיה בעלת רוב חוקי באם נוכחים בה לפחות מחצית מהחברים בעלי זכות הבחירה. באם לא יהיה מנין חוקי, תדחה האסיפה למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר שהוא.

יד.

ההחלטות תתקבלנה ברוב קולות. באם הקולות בהצבעה יהיו שקולות, תיערך הצבעה חוזרת לאחר הפסקה של 15 דקות. במקרה של שוויון חוזר, יכריע קולו של יו"ר הועד.

טו.

ההצבעה תהיה גלויה בהרמת ידיים אלא אם כן תתבקש הצבעה חשאית ע"י 15% מהמשתתפים.

 

11. יו"ר האיגוד

 

א.

יו"ר האיגוד יבחר באספה הכללית או בבחירות במערכת אלקטרונית של הר"י ברוב רגיל של בעלי זכות בחירה לכהונה בת 4 שנים. אותו אדם לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת ברציפות אך יוכל לעמוד שוב לבחירה לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.

ב.

תפקידי היו"ר הם לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל. לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האגוד למיניהן.

ג.

יו"ר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין באיגוד.

ד.

בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

 

12. חברי ועד האיגוד

 

א.

הוועד יהיה מורכב מחמישה חברים (כולל היו"ר) החברים הנבחרים יהיו מבתי חולים שונים. אחד מחברי הוועד היוצא, בהסכמתו, יצטרף לוועד החדש שייבחר כחבר ועד נלווה, שישי במספר, למשך כהונה נוספת על מנת לאפשר רציפות.

ב.

חברים בוועד האיגוד יבחרו באספה הכללית או במערכת הבחירות האלקטרונית של הר"י ברוב רגיל של לכהונה בת ארבע שנים. חברי הוועד לא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות, ללא תקופת צינון של קדנציה אחת לפחות. חבר וועד שמילא את מכסת הקדנציות לא יוכללהגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון.

ג.

היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום. במקרה של שוויון קולות בהצבעה בוועד יכריע קולו של היו"ר.

ד.

החלטות על הוצאות כספיות של האיגוד יעשו ברוב קולות של ועד האיגוד. הוועד יוכל לאשר סכום של הוצאה בו ההחלטה על ההוצאה תיעשה באישור של היו"ר והגזבר בלבד. הוצאות אלה יאושרו בדיעבד על ידי מליאת הוועד.

ה.

ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.

ו.

הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום כהונתו ברוב של 66% מחברי האיגוד.

ז.

ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם
תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של ה.ר.י.

ח.

חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.

ט.

חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

י.

התפטר או הועבר חבר ועד האיגוד מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.

יא.

על אף האמור לעיל, במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

יב.

ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון ה.ר.י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון ה.ר.י, וזאת בכפוף לכל דין.

 

13. גזבר

 

גזבר האיגוד ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול ה.ר.י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בה.ר.י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון ה.ר.י. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בה.ר.י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

 

14. מזכיר

 

מזכיר האיגוד ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 339 לתקנון ה.ר.י.
בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.

 

15. בחירות

 

א.

הזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד.

ב.

הבחירות יערכו אחת לארבע שנים במהלך אסיפה כללית פרופסיונאלית, או בבחירות אלקטרוניות במערכת ייעודית של ה.ר.י.

ג.

הודעה על מועד הבחירות תתפרסם שלושה חודשים לפני קיום הבחירות.

ד.

שלושה חודשים לפני מועד הבחירות, יבחר הועד בשלושה חברים אשר יכהנו כועדת בחירות אשר מרגע שנבחרו ינהלו את כל הליך הבחירות עד לבחירות עצמן .

ה.

חברי ועדת הבחירות יהיו בלתי תלויים ואינם מכהנים או אינם מועמדים לכל תפקיד במוסדות האיגוד.

ו.

במקרה של שוויון קולות בהצבעה באספה הכללית תיערך הצבעה נוספת לאחר 15 דקות הפסקה לפחות ובאם גם אז יהיה שוויון, תכריע ועדת הבחירות בין המועמדים (בשיטת ההגרלה או רוטציה בהסכמה או כל שיטה שתמצא הועדה לנכון). בבחירות במערכת האלקטרונית, במקרה של שוויון קולות יתקיים סבב נוסף של הצבעה כעבור שבוע ולא יאוחר מלאחר חודש ובאם גם אז יהיה שוויון, תכריע ועדת הבחירות בין המועמדים (בשיטת ההגרלה או רוטציה בהסכמה או כל שיטה שתמצא הועדה לנכון).

ז.

הבחירות יהיו חשאיות וישירות.

ח.

וועדת הבחירות בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בה.ר.י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון. על כל חבר המבקש להסדיר חובותיו לה.ר.י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

ט.

ההזמנה לבחירות תשלח לכל בעל זכות בחירה בכתב, בדואר וגם בדואר אלקטרוני לא פחות מ- 30 יום לפני מועד עריכת הבחירות. בהזמנה יצוין במפורש סעיף הבחירות, ודרך הבחירה.

י.

ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בה.ר.י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

יא.

ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד ותפרט את הקריטריונים הדרושים. יש להגיש מועמדות לתפקיד עד 45 יום לפני מועד הבחירות.

יב.

חבר המעוניין להציג את מועמדות חייב להסדיר את חובותיו הן להר"י והן לאיגוד ולעשות זאת עד מועד הגשת מועמדותו.

יג.

כל מועמד זכאי להציב משקיף מטעמו במעמד ספירת הקולות ע"י וועדת הבחירות.

יד.

ועדת הבחירות תודיע בכתב לכל החברים בתום 3 ימים ממעמד קיום הבחירות אודות התוצאות, ותדווח עליהן להר"י בצירוף פרוטוקול בחירות.

טו.

חבר שנבחר כיו"ר, או כחבר ועד, יפנה תפקיד קודם שהיה לו ובמקומו ימונה חבר אחר בעל הקולות הרבים אחריו.

טז.

אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.

יז.

התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

יח.

האחריות לביצוע נוהל בחירות מוטלת על וועד האיגוד.

יט.

העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך הבחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 יום לכל המאוחר מיום קיומן.

 

16. ועדת ניירות עמדה והנחיות קליניות:

 

א.

הועד יקים וועדה שתפקח על הכנה של ניירות עמדה והנחיות קליניות.

ב.

ניירות אלה יובאו לאישור של המחלקות. בהצבעה לכל בית חולים/מרכז רפואי יהיה קול אחד. למען הסר ספק בבית חולים בו מחלקת ילודים ומחלקת פגים נפרדות אך באותו הקמפוס יהיה קול אחד בהצבעה.

ג.

נייר עמדה או הנחייה קלינית יחשבו כמאושרות על ידי האגוד ברוב של 70% מהמחלקות.

 

17. ועדת בחינות/וועדות נוספות

 

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים וועדות נוספות לפי הצורך ובכלל זה וועדת בחינות. וועדות המשנה תהיינה כפופות לוועד האיגוד. הוועד יחזיק בידיו את מלוא הסמכויות בהעדרן של וועדות נוספות. בעיות שאינן מוצאות את פתרונן במסגרת וועד האיגוד יופנו למוסדות המתאימים של ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

18. ועדת ביקורת

 

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד החברה ואת חוקיות ההחלטות. סמכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף 342 לתקנון ה.ר.י.

 

19. תקשורת עם חברי האגוד ואתר האינטרנט של האגוד

 

ועד האגוד יהיה אחראי להפעלת אתר האינטרנט של האגוד ועדכון התכנים שבו לטובת חברי האגוד והציבור בכלל, ולהפעלת תקשורת בדואר אלקטרוני לחברי האגוד. מידע שהועבר לחברי האגוד בדואר האלקטרוני יחשב כאילו התקבל על ידם. הזמנה לאספה כללית בה יתקיימו בחירות ליו"ר ולוועד האגוד תשלח גם בדואר ישראל על ידי מערכת הדיוור של הר"י.

 

20. מיסי חבר

 

החברים ישלמו את המס השנתי לאגוד הישראלי לניאונטולוגיה. גובה המס יהיה על פי החלטת וועד האגוד בתאום עם הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלומים למטרות מיוחדות, לפי ראות עיניו ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית. לאחר זאת יוגש שיעור מס זה לאישור הוועד המרכזי של ה.ר.י כמקובל בחברות ואגודים אחרים וכל עדכון או שינוי בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הועד המרכזי. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסים.

יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, וּועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

 

21. שינויים בתקנון:

 

שינויים בתקנון יבוצעו באספה הכללית ברוב של 2/3 של החברים הנוכחים. כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב או בדואר אלקטרוני על ידי הוועד לכל החברים עד 30 יום לפני מועד האספה הכללית.

 

22. פירוק האגוד:

 

ההחלטה על פירוק האגוד הישראלי לניאונטולוגיה תוכל להתקבל על ידי האספה הכללית ברוב של 75% של החברים מן המניין. במקרה פירוק האגוד יועבר הרכוש לוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל. אשר יעבירה על פי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאגוד.

 

23. פרשנות

 

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של ה.ר.י , וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של ה.ר.י .

 

כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

 

 

 

לקריאה התקנון בפורמט PDF - לחצו כאן

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד